RODO — przetwarzania danych osobowych

Prywatność osób odwiedzających naszą witrynę jest dla nas ważna i podejmujemy zdecydowane działania, aby ją chronić. Ta polityka wyjaśnia, jak postępujemy z dotyczącymi Cię danymi osobowymi. Wyrażając zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z zapisami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty w naszej witrynie internetowej, akceptujesz korzystanie przez nas z plików cookie podczas kolejnych wizyt.

Nota

Niniejszy dokument utworzono na podstawie szablonu SEQ Legal (seqlegal.com) i został on zmieniony przez firmę Website Planet (www.websiteplanet.com)

Gromadzenie danych osobowych

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać rodzaje danych osobowych:

 1. Informacje dotyczące Twojego komputera, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj i wersja przeglądarki oraz system operacyjny.
 2. Informacje dotyczące Twoich odwiedzin w tej witrynie internetowej oraz sposobu korzystania z niej, czasu trwania wizyt, odsłon stron oraz ścieżek nawigacji w witrynie.
 3. Informacje, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie, np. adres e-mail.
 4. Informacje, które podajesz w celu subskrypcji wysyłanych przez nas wiadomości e-mail i/lub biuletynu, np. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Informacje, które podajesz w związku z usługami oferowanymi w witrynie.
 6. Informacje generowane podczas korzystanie przez Ciebie z naszej witryny, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz.
 7. Informacje ujęte we wszelkiego rodzaju komunikacji z nami za pośrednictwem e-maila lub naszej witryny, w tym ich treść i metadane.
 8. Wszelkie inne dane osobowe, które do nas przesyłasz.

Przed przekazaniem nam danych osobowych dotyczących innej osoby wymagana jest zgoda tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

Sposób wykorzystania dotyczących Cię danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej wykorzystujemy do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny internetowej. Dotyczące Cię dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. Administrowanie naszej witryny internetowej i działalności.
 2. Dopasowywanie witryny internetowej pod kątem twoich preferencji.
 3. Umożliwienie Ci korzystania z usług dostępnych w naszej witrynie internetowej.
 4. Świadczenie usług zakupiony za pośrednictwem naszej witryny internetowej.
 5. Przesyłanie wiadomości firmowych niemających charakteru marketingowego.
 6. Przesyłanie wiadomości e-mail, o które poprosiłeś.
 7. Przesyłanie do Ciebie naszego biuletynu e-mailem, jeśli o to poprosiłeś (w dowolnym momencie możesz poinformować nas o rezygnacji z otrzymywania biuletynu).
 8. Przesyłanie do Ciebie komunikacji marketingowej dotyczącej naszej działalności.
 9. Przekazywanie podmiotom zewnętrznym danych statystycznych o użytkownikach naszej witryny (przy czym na podstawie tych danych te podmioty trzecie nie są w stanie zidentyfikować indywidualnych użytkowników).
 10. Odpowiadanie na Twoje zapytania i rozpatrywanie wnoszonych przez Ciebie skarg lub skarg przeciwko Tobie związanych z naszą witryną.
 11. Zabezpieczanie naszej witryny i zapobieganie nadużyciom.
 12. Potwierdzenie akceptacji przez Ciebie warunków korzystania z naszej witryny (w tym nadzór nad indywidualnymi wiadomościami przesyłanymi za pośrednictwem naszej witryny).
 13. Inne sposoby wykorzystania

Jeśli prześlesz dane osobowe w celu ich publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je oraz wykorzystamy je w inny sposób zgodnie z pozwoleniem, którego nam udzieliłeś.
Dotyczących Cię danych osobowych nie udostępnimy podmiotom trzecim w celu ich wykorzystania w ramach marketingu bezpośredniego przez te podmioty ani żadne inne podmioty, o ile nie wyrazisz na to wyraźnej zgody.

Przekazywania danych osobowych

Możemy przekazywać dotyczące Cię dane osobowe każdemu z naszych pracowników, członków zarządu, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to zasadnie konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce. Możemy dotyczące Cię dane osobowe dowolnej spółce wchodzącej w skład naszej grupy biznesowej (dotyczy to naszych spółek zależnych, naszej spółkę holdingowej i ej z jej spółek zależnych), jeśli jest to zasadnie konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce.
Dotyczące Cię dane osobowe możemy przekazywać:

 1. W zakresie, w jakim zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
 2. W związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami sądowymi.
 3. W celu ustanowienia, egzekwowania lub ochrony naszych praw (w tym przekazywanie danych innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego).
 4. Nabywcom (lub przyszłym nabywcom) wszelkich przedsiębiorstw lub zasobów, które zbywamy (lub które zamierzamy zbyć).
 5. Wszelkim osobom, w przypadku których mamy uzasadnione przypuszczenie, że sąd lub inny właściwy organ może nakazać im ujawnienie danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii ten sąd lub organ może nakazać ujawnienie danych osobowych także nam.

Nie przekażemy dotyczących Cię danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej polityce.

Przekazywanie danych za granicę.
 1. Dane, które gromadzimy, mogą być przechowywane, przetwarzane w dowolnych krajach, w których działamy, a także przekazywane pomiędzy tymi krajami aby umożliwić nam wykorzystanie danych zgodnie z niniejszą polityką.
 2. Gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych równoważne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: USA, Rosja, Japonia i Indie.
 3. Dane osobowe, które zamieszczasz w naszej witrynie lub przekazujesz do zamieszczenia w naszej witrynie, mogą być dostępne za pośrednictwem internetu na całym świecie. Nie jesteśmy w stanie uniemożliwić wykorzystania lub nadużycia danych przez osoby postronne.
 4. Wyrażasz wyraźną zgodę na przekazywanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym punkcie „Przekazywanie danych za granicę”. 
Przechowywanie danych osobowych
 1. W niniejszym punkcie opisujemy nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że spełniamy wymogi prawne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub jakichkolwiek celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w odniesieniu tego celu lub tych celów
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu, będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne), które zawierają dane osobowe:
  1. W zakresie, w jakim zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
  2. W celu realizacji postanowień umownych w ramach zawartych z Tobą umów wynajmu.
  3. Jeśli jesteśmy zdania, że dokumenty są istotne w odniesieniu do toczących się przyszłych postępowań sądowych.
  4. W celu ustanowienia, egzekwowania lub ochrony naszych praw (w tym przekazywanie danych innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego).
Bezpieczeństwo dotyczących Cię danych osobowych
 1. Podejmiemy stosowne techniczne i organizacyjne środki, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie dotyczących Cię danych osobowych.
 2. Wszelkie udostępnione przez Ciebie dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą ogniową) serwerach.
 3. Wszelkie ewentualne finansowe transakcje elektroniczne zawierane za pośrednictwem naszej witryny są chronione technologią szyfrowania.
 4. Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie danych przez internet z natury rzeczy wiąże się z zagrożeniami i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny; nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem operacji logowania).
Zmiany

Niniejszą politykę możemy okresowo aktualizować poprzez opublikowanie nowej wersji w naszej witrynie. Należy okresowo sprawdzać niniejszą stronę witryny, aby mieć pewność, że ewentualne zmiany są zrozumiałe. Możemy powiadomić cię o zmianach niniejszej polityki za pośrednictwem e-maila lub systemu indywidualnych powiadomień w naszej witrynie.

Twoje prawa

Możesz zwrócić się do nas o udostępnienie Ci wszelkich dotyczących Cię danych osobowych, które posiadamy; udostępnienie tych danych podlega opłacie administracyjnej w wysokości 295 koron + VAT.
Możemy nie udostępniać danych osobowych, o które się zwracasz w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania dotyczących Cię danych w celach marketingowych. W praktyce bądź wyrażasz wyraźną zgodę na wykorzystanie przez nas dotyczących Cię danych osobowych w celach marketingowych, bądź też dajemy Ci możliwość rezygnacji z wykorzystania tych danych osobowych w celach marketingowych. l.

Witryny internetowe podmiotów trzecich

Nasza witryna internetowe obejmuje hiperłącza do witryn podmiotów trzecich oraz informacje o tych witrynach. Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stosowanymi przez podmioty trzecie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Aktualizacja danych

Prosimy o powiadomienie nas, jeśli wymagane jest sprostowanie lub aktualizacja dotyczących Cię danych osobowych.

Pliki cookie

Nasza witryna internetowa używa plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest przesyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany w przeglądarce. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka wysyła do serwera polecenie dostępu strony. Stosujemy „trwałe pliki cookie” i „sesyjne pliki cookie”: trwały plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę i pozostaje aktywny do określonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie zostaje usunięty po zakończeniu sesji przez użytkownika wraz z zamknięciem przeglądarki. Pliki cookie zasadniczo nie zawierają informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika, przy czym dane osobowe dotyczące użytkownika, które przechowujemy mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie lub pozyskanymi za ich pośrednictwem.

  1. W naszej witrynie używamy Google Analytics i Adwords, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny / doskonalić użyteczność witryny / analizować korzystanie z witryny / administrować witrynę / zapobiegać nadużyciom i optymalizować zabezpieczenie witryny / dostosować witrynę do indywidualnych preferencji użytkownika.
 1. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom blokowanie plików cookie, na przykład:
  1. W przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie za pomocą ustawień zarządzania plikami cookie, klikając na „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. W przeglądarce Firefox (wersja 24) można zablokować wszystkie pliki cookie klikając na „Narzędzia”, „Ustawienia”, „Prywatność” i „Bezpieczeństwo”, wybierając „Niestandardowe blokowanie treści” i klikając na „Wszystkie pliki cookie”; oraz
  3. W przeglądarce Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Ustawienia” i klikając „Ustawienia witryny” w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie odznaczając opcję ”Zezwalaj witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych z plików cookie”.

   Zablokowanie wszystkich plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu stron internetowych.
   Jeśli zablokujesz pliki cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny może być niemożliwe.

 2. Możesz także usunąć pliki cookie, które zostały zapisane w Twoim komputerze, na przykład:
  1. W przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) pliki cookie należy usuwać ręcznie (instrukcje, jak to zrobić możesz znaleźć pod tym łączem http://support.microsoft.com/kb/278835 ).
  2. W przeglądarce Firefox (wersja 24) pliki cookie możesz usunąć, klikając „Narzędzia”, „Prywatność i bezpieczeństwo”, „Usuń dane” w sekcji „Pliki cookie i dane witryny”.
  3. W przeglądarce Chrom (wersja 29) wszystkie pliki cookie można usunąć, otwierając menu „Ustawienia” i klikając „Usuń dane witryny” w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”.
 3. Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu stron internetowych.